biuroplanowania
BIP

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 2003 (obowiązujący) [37,8 MB]

PZPW2003 – Zał. 1: Kierunki polityki przestrzennej – Zagadnienia społeczno-gospodarcze [21,0 MB]

PZPW2003 – Zał. 2: Kierunki polityki przestrzennej – Środowisko przyrodnicze i infrastruktura techniczna [25,4 MB]

PZPW2003 – Zał. 3: Zadania ponadlokalne realizujące cele publiczne [24,6 MB]

Ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Tom I – przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym [20,6 MB]

Ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Tom II – raport o stanie zagospodarowania [23,4 MB]

Ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego – Tom III – ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym [8,0 MB]

Odnawialne źródła energii – zasady i możliwości wykorzystania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [20,9 MB]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku dla kandydata na pracownika [131 kB]

Wnioski i formularze ZFŚS:

Klauzula informacyjna dla emeryta/rencisty byłych pracowników KPBPPiR we Włocławku [143 kB]

Tabela dochodowości/dofinansowania [201 kB]

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego z ZFŚS [211 kB]

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. emerytów/rencistów byłych pracowników KPBPPiR we Włocławku i członków ich rodzin) [152 kB]

Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (dot. pracowników KPBPPiR we Włocławku i członków ich rodzin) [150 kB]