biuroplanowania
BIP Opracowanie na temat przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70 | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Opracowanie na temat przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70 – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Opracowanie na temat przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70

  • test
  • czerwiec 22, 2021
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Opracowanie na temat przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70 została wyłączona

W połowie 2020 roku zakończone zostały prace nad opracowaniem dotyczącym analizy uwarunkowań przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła. Przygotowane opracowanie stanowi część drugą, obok przygotowanej wcześniej „Analizy uwarunkowań funkcjonowania drogi wodnej Odra – Wisła i dostosowania jej do wymogów Konwencji AGN”, kompleksowego opracowania pn. „Studium przebiegu międzynarodowej drogi wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła na obszarze województwa lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego” (zobacz opracowanie).

Celem podjętych prac była analiza zagadnień mających wpływ na możliwości i ograniczenia wytyczenia alternatywnego przebiegu międzynarodowej drogi wodnej MDW E70 na odcinku Odra – Wisła. Studium zawiera charakterystykę omawianego obszaru w zakresie uwarunkowań środowiskowych, przestrzennych i infrastrukturalnych, podsumowanie oraz część graficzną składającą się z map obrazujących poszczególne zagadnienia, mapy syntetycznej oraz rozdziału obejmującego waloryzację przestrzenną analizowanego obszaru.

Istotnym źródłem informacji do przygotowania opracowania były bazy danych udostępnione przez współpracujące instytucje, zajmujące się tematyką wodną i planowaniem przestrzennym. Ponadto wykorzystano publikacje i prace dokumentacyjne o tematyce środowiska przyrodniczego, plany zagospodarowania przestrzennego województw w granicach obszaru analizy oraz źródła internetowe. Utworzenie oraz przetworzenie baz danych umożliwiło oprogramowanie QGIS, w którym również sporządzono mapy. 

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi przygotowania kompleksowego opracowania „Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra – Wisła” kolejnym etapem prac powinna być analiza mająca na celu wyznaczenie korytarza nowego przebiegu drogi wodnej na odcinku Odra – Wisła, spełniającego wymogi stawiane szlakom o znaczeniu międzynarodowym.