biuroplanowania
BIP

Biuro posiada pełnomocnictwa do realizacji zadań Samorządu Województwa w zakresie wybranych przepisów prawa i dokumentów, przede wszystkim:

 • ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych,
 • ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
 • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
 • regulaminu konkursu w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Kontakt w sprawach związanych z procedurami uzgodnienia i opiniowania dokumentów:

 Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

tel. 56 676 71 97 lub 508 134 760

e-mail: uzgodnienia@biuro-planowania.pl

Adres skrytki ePUAP: /kpbppir/SkrytkaESP

 

 

none
None Content
Zawiadamianie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawiadamia, na piśmie, zarząd województwa, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu

(Art 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu – wzór określony jest w zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

 2. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego projektem planu.

 3. Dane wektorowe (pliki .shp, GML) dla projektu objętego zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fakultatywnie

Sposób i termin załatwienia sprawy

Odpowiedź Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielana jest w formie pisma, w terminie ustalonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. (Art 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń,

poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po sporządzeniu projektu planu miejscowego wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do wojewody, zarządu województwa, zarządu powiatu o uzgodnienie projektu miejscowego planu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych

(Art. 17 pkt 6 lit. b tiret 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

 1. Pismo przewodnie do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

 2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część tekstowa i graficzna wraz z uzasadnieniem i wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy;

 3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fakultatywnie.

 4. Dane wektorowe (pliki .shp, GML) dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  – fakultatywnie.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie ustalonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wnoszone za pośrednictwem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Zawiadamianie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawiadamia, na piśmie, zarząd województwa, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium

(Art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – wzór określony jest w zał. nr 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

 2. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem oraz załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego uchwałą, w przypadku sporządzania studium dla części gminy.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Odpowiedź Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielana jest w formie pisma, w terminie ustalonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta (Art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Po sporządzeniu projektu studium wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do zarządu województwa o uzgodnienie projektu studium w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa

(Art. 11 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

 1. Pismo przewodnie do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

 2. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierający część tekstową i graficzną;

 3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium – fakultatywnie.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie ustalonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wnoszone za pośrednictwem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent po uzgodnieniu z organami o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z późn. zm.)

(Art. 60 ust. 1 w związku. z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy;

 2. Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji wraz z załącznikiem graficznym;

 3. Uwiarygodniona kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił moc na podstawie art. 67 ww. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z zaznaczonym miejscem, w którym planuje się przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.

Warunki uzgodnienia

Marszałek Województwa uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów przeznaczonych na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku równoczesnego zaistnienia dwóch warunków:

– przeznaczenia terenu planowanej inwestycji na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, o których mowa powyżej,

– zamiar realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym został podtrzymany i inwestycja ta ujęta została w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga: w przypadku braku jednoczesnego wystąpienia obydwu warunków, o których mowa powyżej, dokonanie uzgodnienia w trybie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (Art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z:

– wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z późn. zm.)

(Art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 2. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym;

 3. Uwiarygodniona kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił moc na podstawie art. 67 ww. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z zaznaczonym miejscem, w którym planuje się przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.

Warunki uzgodnienia

Marszałek Województwa uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku równoczesnego zaistnienia dwóch warunków:

– przeznaczenia terenu planowanej inwestycji na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach
miejscowych, o których mowa powyżej,

– zamiar realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym został podtrzymany i inwestycja ta ujęta została w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga: W przypadku braku jednoczesnego wystąpienia obydwu warunków, o których wyżej mowa, dokonanie uzgodnienia w trybie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane w formie postanowienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (Art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

Decyzje w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa

(Art. 51 ust. 1 pkt 1 i art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 2. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym;

 3. Uwiarygodniona kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z zaznaczonym miejscem, w którym planuje się przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.

Warunki uzgodnienia

Marszałek Województwa uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku równoczesnego zaistnienia dwóch warunków tj.:

– przeznaczenia terenu planowanej inwestycji na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, o których mowa powyżej,

– zamiar realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym został podtrzymany i inwestycja ta ujęta została w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga: W przypadku braku jednoczesnego wystąpienia obydwu warunków, o których wyżej mowa, dokonanie uzgodnienia w trybie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (Art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Opiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa

Po sporządzeniu projektu gminnego programu rewitalizacji wójt, burmistrz albo prezydent miasta, występuje o jego zaopiniowanie przez zarząd właściwego województwa – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa

(Art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego i Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego;

 2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio wójt, burmistrz, prezydent – upoważnienie do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem opinii;

 3. Projekt gminnego programu rewitalizacji.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie wyznaczonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zgodnie z art. 18 ust. 2 ww ustawy o rewitalizacji.

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Opiniowanie projektów ubiegających się o dofinansowanie z RPO pod względem zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

Przy ubieganiu się o realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020 należy uzyskać opinię Kujawsko-Pomorskiego Biura Panowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o zgodności z wymogami określonymi w dokumencie „Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego” (jeśli jest wymagana)

(Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r.)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie opinii w zakresie zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim zawierający:

– nazwę zadania, jego adres i numery dziełek ewidencyjnych,

– numer działania z RPO, w ramach którego składany będzie projekt;

 1. Projekt budowlany lub opis planowanej inwestycji zawierający m.in.: opis przyjętych rozwiązań architektonicznych i materiałowych oraz projekt kolorystyki elewacji i dachu – rysunki ze wskazaniem symboli literowo-numerycznych zgodnie z przyjętą w projekcie paletą barw;

 2. Projekt zagospodarowania terenu z określeniem zastosowanych materiałów budowlanych i ich kolorystyki (nawierzchnie, ogrodzenia itp.) – jeżeli zagospodarowanie otoczenia budynku jest przedmiotem zgłoszenia konkursowego;

 3. Orientacja i zwięzła informacja o zabudowie w najbliższym otoczeniu;

 4. Analiza kolorystyki budynku przebudowywanego lub projektowanego i zabudowy sąsiedniej – w sytuacji niezgodności projektowanej kolorystyki budynku z obowiązującymi standardami, jednak harmonizującej z kolorystyką otoczenia;

 5. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub obiektów położonych w strefach ochrony konserwatorskiej – opinię/uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków;

 6. W przypadku obiektów wyróżnionych w konkursach architektonicznych lub urbanistycznych – kopię opinii komisji konkursowej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres uzgodnienia@biuro-planowania.pl lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
Proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę w celu usprawnienia jej załatwienia.

Zaopiniowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

(Art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wymagane dokumenty

 1. Pismo do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

 2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio właściwy zarządca drogi: pełnomocnictwo właściwego zarządcy drogi do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem m.in. właściwych opinii dla przedmiotowej inwestycji drogowej;

 3. Załącznik graficzny z zaznaczoną lokalizacją (orientacją) planowanej inwestycji drogowej;

 4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 11d ust. 1 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej, w terminie 14 dni (Art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Zaopiniowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa

(Art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

 2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio wójt/burmistrz/prezydent miasta – upoważnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem opinii;

 3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Opiniowanie wniosków w spr. udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję ciepła, energii elektrycznej, wytwarzanie, magazynowanie paliw ciekłych

W sprawach o udzielanie i cofanie koncesji, uzgadniania projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa

(Art. 23 ust. 3, w związku z art. 23 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Wymagane dokumenty

Wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie postanowienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie nie dłuższym niż 14 dni (Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wnoszone za pośrednictwem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Zaopiniowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestor załącza opinie właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

(Art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych)

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej;

 2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio inwestor – pełnomocnictwo dla projektanta do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych;

 3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej o zawartości zgodnej z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie nie dłuższym niż 21 dni (Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych)

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Opiniowanie projektów o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie później niż w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej gminy, a jeżeli gmina nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy, powiadamia o możliwości przedstawiania opinii:

 • marszałka województwa w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • zarząd województwa w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

(art. 7 ust. 12 pkt 11 i pkt 21 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących)

 

Wymagane dokumenty

 1. Pismo do Zarządu Województwa lub/i Marszałka Województwa o możliwości przedstawienia opinii

 2. Materiały do wniosku o zgodnie z wymogami określonymi w art. 7 ust. 7 o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących lub adres strony internetowej z której można pobrać materiały.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie pisma Marszałka Województwa lub uchwały Zarządu Województwa w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących, w terminie 21 dni (art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Opiniowanie projektów tzw. 'uchwał reklamowych' *

*uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy uchwały o przygotowaniu projektu uchwały reklamowej zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały.

(art. 37b ust. 1 i 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

 

Wymagane dokumenty

 1. Pismo do Marszałka Województwa z prośbą o wydanie opinii;

 2. Projekt uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie pisma Marszałka Województwa, w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały (art.37b ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.

Opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Właściwy miejscowo zarząd województwa – w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury oraz marszałka województwa w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego wydaje opinię do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

(art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. g i lit. h Rozdział 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym),

 

Wymagane dokumenty

 1. Pismo do Zarządu Województwa lub/i Marszałka Województwa o wydanie opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej;

 2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio właściwy zarządca linii: pełnomocnictwo właściwego zarządcy linii do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem m.in. właściwych opinii dla przedmiotowej inwestycji kolejowej;

 3. Załącznik graficzny z zaznaczoną lokalizacją (orientacją) planowanej inwestycji;

 4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale 2b art. 9o ust. 3 pkt 1 do 3b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa lub pisma Marszałka Województwa w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 30 dni (art. 9o ust. 4 Rozdział 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.