biuroplanowania
BIP Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego | Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego – Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego

  • test
  • Lipiec 6, 2018
  •   bez-kategorii
  • Możliwość komentowania Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego została wyłączona

Kujawsko Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przystąpiło do wstępnych prac zmierzających do opracowania audytu krajobrazowego województwa kujawsko-pomorskiego. Powołany w tym celu zespół pod przewodnictwem Zastępcy Dyrektora, Kierownika Oddziału Biura w Toruniu – Sławomira Flanza, zajmie się m. in. delimitacją typów krajobrazów, wskazaniem krajobrazów priorytetowych w przestrzeni województwa oraz wskazaniem sposobów ich ochrony i utrwalenia.

Audyt krajobrazowy jest zadaniem publicznym z zakresu zagospodarowania przestrzennego realizowanym przez samorząd województwa. Sporządza się go nie rzadziej niż raz na 20 lat i ma on za zadanie zidentyfikować krajobrazy występujące na całym obszarze województwa określić ich cechy charakterystyczne oraz dokonać oceny ich wartości, w tym wskazać krajobrazy priorytetowe. Procedurę opracowania audytu krajobrazowego określa art. 38b Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.).

Rekomendacje i wnioski zawarte w audycie będą uwzględniane przy sporządzaniu dokumentów planistycznych na poziomie lokalnym.