Zawiadamianie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego wójt, burmistrz albo prezydent miasta zawiadamia, na piśmie, zarząd województwa, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu

(Art 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

  1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu – wzór określony jest w zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  2. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym przedstawiającym granice obszaru objętego projektem planu;

  3. Dane wektorowe (pliki .shp, GML) dla projektu objętego zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fakultatywnie.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Odpowiedź Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzielana jest w formie pisma, w terminie ustalonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. (Art 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń,

lub poprzez:

  • platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).
  • skrzynkę eDoręczenia do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: AE:PL-20199-27437-WFWUF-23)

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.