Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Po sporządzeniu projektu planu miejscowego wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do wojewody, zarządu województwa, zarządu powiatu o uzgodnienie projektu miejscowego planu w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych oraz w zakresie uwzględnienia rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym.

(Art. 17 pkt 6 lit. b tiret 1 oraz 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

  1. Pismo przewodnie do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

  2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – część tekstowa i graficzna wraz z uzasadnieniem i wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy;

Zwracamy się z prośbą o załączanie do projektu planu miejscowego prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanego dokumentu oraz danych wektorowych (pliki .shp, .gml).

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie ustalonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wnoszone za pośrednictwem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez:

  • platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).
  • skrzynkę eDoręczenia do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: AE:PL-20199-27437-WFWUF-23)

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.