Uzgadnianie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Po sporządzeniu projektu studium wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do zarządu województwa o uzgodnienie projektu studium w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa

(Art. 11 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

  1. Pismo przewodnie do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

  2. Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawierający część tekstową i graficzną;

  3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium – fakultatywnie.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie ustalonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wnoszone za pośrednictwem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.