Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy

Decyzje o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent po uzgodnieniu z organami o których mowa w art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

– wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z późn. zm.)

(Art. 60 ust. 1 w związku. z art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek wójta, burmistrza, prezydenta miasta do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy;

  2. Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji wraz z załącznikiem graficznym;

  3. Uwiarygodniona kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił moc na podstawie art. 67 ww. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z zaznaczonym miejscem, w którym planuje się przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.

Warunki uzgodnienia

Marszałek Województwa uzgadnia projekt decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do terenów przeznaczonych na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku równoczesnego zaistnienia dwóch warunków:

– przeznaczenia terenu planowanej inwestycji na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, o których mowa powyżej,

– zamiar realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym został podtrzymany i inwestycja ta ujęta została w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga: w przypadku braku jednoczesnego wystąpienia obydwu warunków, o których mowa powyżej, dokonanie uzgodnienia w trybie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane jest w formie postanowienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (Art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.