Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z:

– wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 – w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. poz. 139 z późn. zm.)

(Art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  2. Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem graficznym;

  3. Uwiarygodniona kopia wypisu i wyrysu z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił moc na podstawie art. 67 ww. ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, z zaznaczonym miejscem, w którym planuje się przeprowadzenie przedmiotowej inwestycji.

Warunki uzgodnienia

Marszałek Województwa uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów przeznaczonych na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku równoczesnego zaistnienia dwóch warunków:

– przeznaczenia terenu planowanej inwestycji na cel publiczny o znaczeniu ponadlokalnym w planach miejscowych, o których mowa powyżej,

– zamiar realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym został podtrzymany i inwestycja ta ujęta została w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Uwaga: W przypadku braku jednoczesnego wystąpienia obydwu warunków, o których wyżej mowa, dokonanie uzgodnienia w trybie art. 53 ust. 4 pkt 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Uzgodnienie wydawane w formie postanowienia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie (Art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Tryb odwoławczy

Na postanowienie służy inwestorowi zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez:

  • platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).
  • skrzynkę eDoręczenia do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: AE:PL-20199-27437-WFWUF-23)

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.