Opiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa

Po sporządzeniu projektu gminnego programu rewitalizacji wójt, burmistrz albo prezydent miasta, występuje o jego zaopiniowanie przez zarząd właściwego województwa – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa

(Art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek wójta/burmistrza/prezydenta miasta do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię w zakresie zgodności projektu gminnego programu rewitalizacji z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego i Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego;

  2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio wójt, burmistrz, prezydent – upoważnienie do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem opinii;

  3. Projekt gminnego programu rewitalizacji.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie wyznaczonym przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta zgodnie z art. 18 ust. 2 ww ustawy o rewitalizacji.

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.