Zaopiniowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

(Art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wymagane dokumenty

  1. Pismo do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

  2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio właściwy zarządca drogi: pełnomocnictwo właściwego zarządcy drogi do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem m.in. właściwych opinii dla przedmiotowej inwestycji drogowej;

  3. Załącznik graficzny z zaznaczoną lokalizacją (orientacją) planowanej inwestycji drogowej;

  4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z wymogami określonymi w art. 11d ust. 1 ww. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej, w terminie 14 dni (Art. 11b ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.