Zaopiniowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń podlega opiniowaniu przez samorząd województwa w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa

(Art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

  2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio wójt/burmistrz/prezydent miasta – upoważnienie osoby składającej wniosek do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem opinii;

  3. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie (art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.