Opiniowanie wniosków w spr. udzielenia, zmiany lub cofnięcia koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję ciepła, energii elektrycznej, wytwarzanie, magazynowanie paliw ciekłych

W sprawach o udzielanie i cofanie koncesji, uzgadniania projektów planów rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię z wyjątkiem spraw wymienionych w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne, niezbędna jest opinia właściwego miejscowo zarządu województwa

(Art. 23 ust. 3, w związku z art. 23 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Wymagane dokumenty

Wniosek Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie postanowienia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie nie dłuższym niż 14 dni (Art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu wnoszone za pośrednictwem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez:

  • platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).
  • skrzynkę eDoręczenia do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: AE:PL-20199-27437-WFWUF-23)

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.