Zaopiniowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej inwestor załącza opinie właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, prezydenta miasta)

(Art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o opinię do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej;

  2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio inwestor – pełnomocnictwo dla projektanta do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych;

  3. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej o zawartości zgodnej z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie nie dłuższym niż 21 dni (Art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych)

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.