Opiniowanie projektów tzw. 'uchwał reklamowych'*

*uchwała ustalająca zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie po podjęciu przez radę gminy uchwały o przygotowaniu projektu uchwały reklamowej zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały.

(art. 37b ust. 1 i 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Wymagane dokumenty

  1. Pismo do Marszałka Województwa z prośbą o wydanie opinii;

  2. Projekt uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie pisma Marszałka Województwa, w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały (art.37b ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez:

  • platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).
  • skrzynkę eDoręczenia do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: AE:PL-20199-27437-WFWUF-23)

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.