Opiniowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

Właściwy miejscowo zarząd województwa – w odniesieniu do ochrony samorządowych obiektów infrastruktury oraz marszałka województwa w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w odniesieniu do terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego wydaje opinię do projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

(art. 9o ust. 3 pkt 4 lit. g i lit. h Rozdział 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym),

Wymagane dokumenty

  1. Pismo do Zarządu Województwa lub/i Marszałka Województwa o wydanie opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej;

  2. W przypadku, gdy o wydanie opinii nie ubiega się bezpośrednio właściwy zarządca linii: pełnomocnictwo właściwego zarządcy linii do reprezentowania w czynnościach formalno-prawnych związanych z uzyskaniem m.in. właściwych opinii dla przedmiotowej inwestycji kolejowej;

  3. Załącznik graficzny z zaznaczoną lokalizacją (orientacją) planowanej inwestycji;

  4. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale 2b art. 9o ust. 3 pkt 1 do 3b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w formie uchwały Zarządu Województwa lub pisma Marszałka Województwa w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji kolejowej, w terminie 30 dni (art. 9o ust. 4 Rozdział 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres:

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Oddział w Toruniu,
ul. J. Bartkiewiczówny 93,
87-100 Toruń

lub poprzez:

  • platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/Skrytka ESP).
  • skrzynkę eDoręczenia do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: AE:PL-20199-27437-WFWUF-23)

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
W celu usprawnienia załatwienia sprawy proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej.