Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest podstawowym instrumentem kreowania polityki przestrzennej na szczeblu województwa, uwzględniającej cele rozwoju regionalnego. Plan, który powinien być zgodny z treścią koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz strategią rozwoju województwa, po dokonaniu szeregu uzgodnień i konsultacji jest uchwalany przez sejmik województwa.

Obowiązującym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego jest dokument z 2003 r.