Audyt krajobrazowy

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (zwana ustawą krajobrazową), implementująca do prawa krajowego zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, wprowadziła zmiany w wielu ustawach, w tym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana tejże ustawy nakłada na zarząd województwa konieczność sporządzenia nie rzadziej niż raz na 20 lat projektu audytu krajobrazowego, który uchwalany będzie przez sejmik województwa. Ustawa krajobrazowa w art. 38a ust 6 zobowiązuje Radę Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, określającego w szczególności zakres i metodologię audytu krajobrazowego.

Prace nad sporządzeniem audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego prowadzone są w oparciu o rozporządzenie z 11 stycznia 2019 r. (zobacz rozporządzenie).

Impulsem do rozpoczęcia prac było opublikowanie nowego podziału Polski na mezoregiony fizycznogeograficzne (zobacz opracowanie) oraz podjęcie przez Zarząd Województwa uchwały nr 7/235/17 z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego (zobacz uchwałę), zmienionej w 2020 roku (zobacz uchwałę). Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku zostało wskazane jako jednostka odpowiedzialna za jego wykonanie.

Audyt krajobrazowy identyfikuje krajobrazy występujące na całym obszarze województwa, określa ich cechy charakterystyczne oraz dokonuje oceny ich wartości, w tym wskazuje lokalizację krajobrazów priorytetowych.

Etapy prac nad audytem krajobrazowym województwa kujawsko – pomorskiego

  • Gromadzenie baz danych, pozyskiwanie danych zewnętrznych na potrzeby identyfikacji, delimitacji i waloryzacji krajobrazów
  • Delimitacja przestrzeni województwa – podział mezoregionów fizycznogeograficznych na krajobrazy i ich klasyfikacja,
  • Charakterystyka wydzielonych krajobrazów
  • Ocena wartości zidentyfikowanych krajobrazów
  • Wskazanie krajobrazów priorytetowych, sformułowanie rekomendacji i wniosków dotyczących ich ochrony i kształtowania, sformułowanie wytycznych w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych
  • Przyjęcie projektu audytu krajobrazowego przez Zarząd Województwa (zobacz uchwałę)
  • Uzyskanie wymaganych opinii
  • Ogłoszenie o wyłożeniu i wyłożenie projektu audytu krajobrazowego do publicznego wglądu
  • Przedłożenie projektu audytu krajobrazowego Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do uchwalenia

Aktualny etap: Uzyskanie wymaganych opinii