Opiniowanie projektów ubiegających się o dofinansowanie z RPO pod względem zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim

Przy ubieganiu się o realizację przedsięwzięć finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020 należy uzyskać opinię Kujawsko-Pomorskiego Biura Panowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku o zgodności z wymogami określonymi w dokumencie „Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego” (jeśli jest wymagana)

(Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r.)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie opinii w zakresie zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim zawierający:

– nazwę zadania, jego adres i numery dziełek ewidencyjnych,

– numer działania z RPO, w ramach którego składany będzie projekt;

  1. Projekt budowlany lub opis planowanej inwestycji zawierający m.in.: opis przyjętych rozwiązań architektonicznych i materiałowych oraz projekt kolorystyki elewacji i dachu – rysunki ze wskazaniem symboli literowo-numerycznych zgodnie z przyjętą w projekcie paletą barw;

  2. Projekt zagospodarowania terenu z określeniem zastosowanych materiałów budowlanych i ich kolorystyki (nawierzchnie, ogrodzenia itp.) – jeżeli zagospodarowanie otoczenia budynku jest przedmiotem zgłoszenia konkursowego;

  3. Orientacja i zwięzła informacja o zabudowie w najbliższym otoczeniu;

  4. Analiza kolorystyki budynku przebudowywanego lub projektowanego i zabudowy sąsiedniej – w sytuacji niezgodności projektowanej kolorystyki budynku z obowiązującymi standardami, jednak harmonizującej z kolorystyką otoczenia;

  5. W przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ewidencji zabytków lub obiektów położonych w strefach ochrony konserwatorskiej – opinię/uzgodnienie wojewódzkiego konserwatora zabytków;

  6. W przypadku obiektów wyróżnionych w konkursach architektonicznych lub urbanistycznych – kopię opinii komisji konkursowej.

Sposób i termin załatwienia sprawy

Opinia wydawana jest w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak.

Komplet dokumentów proszę kierować na adres uzgodnienia@biuro-planowania.pl lub poprzez platformę ePUAP do Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (adres: /kpbppir/SkrytkaESP).

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę dzwonić: 56 676 71 97 lub 508 134 760.
Proszę podać dane kontaktowe osoby prowadzącej sprawę w celu usprawnienia jej załatwienia.