Regionalny plan transportowy województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027

Formalnie prace nad Regionalnym Planem Transportowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021 – 2027 (dalej: RPT) zainicjowała uchwała nr 3/98/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. Opracowanie, zgodnie z ustaleniami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+, stanowi jeden z dokumentów operacyjnych, uszczegóławiających dla prowadzenia polityki rozwoju regionu w zakresie infrastruktury drogowej i transportu. Należy przy tym zaznaczyć, iż podstawowym celem RPT jest wypełnienie tzw. warunkowości podstawowej koniecznej do uruchomienia środków finansowych w obszarze transportu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027. Pod tym względem RPT pełnić będzie analogiczną funkcję co Kujawsko-Pomorski Plan Komunikacji Drogowej i Kolejowej w trakcie poprzedniego okresu finansowania 2014 – 2020.

W toku prac nad dokumentem Biuro przygotowało projekt zawierający szczegółową charakterystykę stanu i uwarunkowań rozwoju systemu transportowego województwa uwzględniając jednocześnie społeczno-gospodarcze i środowiskowe tło funkcjonowania tego sektora. W następnej kolejności, przy wykorzystaniu autorskiej metodyki, wykonano tzw. analizę popytu na usługi transportowe, która stanowi odpowiedź na jedno z wymagań warunkowości podstawowej dotyczącą zastosowania narzędzi modelowania transportowego. Wnioski płynące z ww. prac diagnostycznych pozwoliły na wskazanie celu głównego, 5 celów szczegółowych a także konkretnych działań oraz rekomendowanych projektów mających za zadanie ukierunkować interwencję wspieraną ze środków unijnych w ramach nowego programu regionalnego. Finalną część dokumentu stanowią rozdziały opisujące sposób spełnienia warunkowości podstawowej, system realizacji (tj. podmioty odpowiedzialne za wdrożenie oraz zasady wprowadzania zmian do Planu) i monitorowania RPT.

Projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym, w ramach których odbyły się dwa spotkania (15 i 22 czerwca 2022 r.). Uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji pozwoliły na lepsze uwzględnienie oczekiwań społecznych. Projekt Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027 przyjęty uchwałą nr 4/145/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2024 r. obejmuje zmiany będące efektem uwzględnienia uwag Komisji Europejskiej. Zawiera finalnie wszystkie inwestycje z zakresu infrastruktury transportowej jakie planuje realizować Samorząd Województwa do 2030 roku.
Regionalny plan transportowy województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027 dostępny jest w zakładce OPRACOWANIA/Regionalny Plan Transportowy