Deklaracja dostępności

Kujawsko – Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Data publikacji strony internetowej: 2007-04-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022-11-02

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej brak tłumacza języka migowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Topolski
 • E-mail: mariusz.topolski@biuro-planowania.pl
 • Telefon: 54 231 55 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor: Mariusz Leszczyński
 • Adres: ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B

  87-800 Włocławek

 • E-mail: sek.wloc@biuro-planowania.pl
 • Telefon: 54 231 55 18

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku posiada trzy lokalizacje:

 • Siedziba główna: Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b we Włocławku
 • Oddział w Toruniu: ulica Janiny Bartkiewiczówny 93 w Toruniu
 • Oddział w Bydgoszczy: ulica Ignacego Paderewskiego 26 w Bydgoszczy

Siedziba główna: Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b we Włocławku

Zarządcą budynku jest tutejsze Biuro. W budynku (na pomieszczeniach na parterze) swoją lokalizacje ma Oddział Zamiejscowy we Włocławku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Szerokość drzwi jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obok wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w części użytkowanej przez Oddział Zamiejscowy we Włocławku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Oddział w Toruniu: ulica Janiny Bartkiewiczówny 93 w Toruniu

Współzarządcą budynku jest tutejsze Biuro, które zajmuje pomieszczenia na parterze. Pozostała część budynku użytkuje Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Szerokość drzwi jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obok wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze W budynku znajduje się winda, która nie jest przystosowana na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Oddział w Bydgoszczy: ulica Ignacego Paderewskiego 26 w Bydgoszczy

Zarządcą budynku jest Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku – Oddział w Bydgoszczy użytkuje pomieszczenia na III piętrze. Pozostałą część budynku użytkuje Oddział Zamiejscowy w Bydgoszczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Szerokość drzwi jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.