Opracowania

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku jest autorem szeregu opracowań. Do podstawowych należą Plan zagospodarowania przestrzennego województwa oraz Audyt krajobrazowy. Obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku, a organem odpowiedzialnym za to zadanie jest samorząd województwa. Ponadto Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku sporządza wiele tematycznych opracowań w postaci analiz, studiów czy diagnoz (także w formie map on-line), które wspomagają planowanie i monitorowanie rozwoju regionalnego, w tym kształtowanie ładu przestrzennego.