Audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, implementująca do prawa krajowego zapisy Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, określiła mechanizmy ukierunkowane na ochronę i planowanie krajobrazu. Jednym z nich jest audyt krajobrazowy. Audyt krajobrazowy obejmie cały obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres problematyki audytu krajobrazowego określa art. 38a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zidentyfikowane zostaną w szczególności: krajobrazy występujące na obszarze województwa, ich cechy charakterystyczne, ocena ich wartości oraz wskazane zostaną krajobrazy priorytetowe. Dla krajobrazów priorytetowych oraz dla wybranych form ochrony przyrody i krajobrazu, audyt określi rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów. W audycie krajobrazowym zostaną wskazane granice parków kulturowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obiektów znajdujących się na listach Światowego Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB) lub obszarów i obiektów proponowanych do umieszczenia na tych listach. Celem audytu będzie wskazanie m.in. zagrożeń dla możliwości zachowania ww. obszarów i obiektów, rekomendacji i wniosków mających służyć ich ochronie oraz propozycji lokalnych form architektonicznych.

Wyniki audytu krajobrazowego w postaci rekomendacji i wniosków będą uwzględniane w gminnych dokumentach planistycznych: w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Projekt audytu krajobrazowego sporządza zarząd województwa, a uchwala sejmik województwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczył Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, jako jednostkę odpowiedzialną za wykonanie projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach swoich zadań statutowych.

Prace nad sporządzeniem Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego są realizowane w oparciu o metodykę zawartą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. poz. 394 z 28 lutego 2019 r).

Audyt krajobrazowy to opracowanie nowatorskie, bardzo obszerne i złożone, a proces jego opracowania jest ściśle sformalizowany. Świadczy o tym jego szeroki zakres treści określony w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w wymienionym Rozporządzeniu w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych. Liczy ono aż 75 stron tekstu i zawiera 8 załączników.

Dotychczas zostały wykonane następujące etapy prac:

– zbudowano bazę danych przestrzennych w zakresie cech analitycznych krajobrazu (w dwóch blokach tematycznych: przyrodniczych i kulturowych),

– utworzono bazę cech syntetycznych krajobrazu (w dwóch wskaźnikach: tradycja i funkcje podstawowe krajobrazu),

– dokonano delimitacji województwa na jednostki krajobrazowe (mapa)

– zidentyfikowano funkcje podstawowe zidentyfikowanych krajobrazów,

– opracowano Karty Charakterystyki Krajobrazów,

– opracowano Karty Oceny Krajobrazów,

– zidentyfikowano krajobrazy priorytetowe i wskazano ich  lokalizację,

– zidentyfikowano zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych i krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów „chronionych”,

– wytypowano miejscowości na obszarach krajobrazów priorytetowych wyróżniające się lokalną formą architektoniczną i opracowano ich cechy charakterystyczne,

– zidentyfikowano punkty widokowe i przedpola ekspozycji,

– opracowano dokumentację fotograficzną i zakończono badania terenowe,

– wykonano część graficzną w postaci map w skalach 1:50 000 i 1:2 000,

– sformułowano rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz krajobrazów w obrębie obszarów lub obiektów „chronionych”.

W chwili obecnej trwa rozpatrywanie uwag zgłoszonych do projektu Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego na etapie opiniowania.

Z projektem Audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego można zapoznać się tutaj.