Konsultacje RPT

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (treść obwieszczenia)


Projekt Regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w zakładce OPRACOWANIA/REGIONALNY PLAN TRANSPORTOWY

oraz

na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce Rozwój regionalny/Planowanie strategiczne i przestrzenne/Konsultacje spoleczne projektu regionalnego planu transportowego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko/

Do udziału w konsultacjach społecznych Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców województwa, jednostki samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych.  
Uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza (do pobrania poniżej), pisemnie na adres: 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 
Oddział w Toruń 
ul. Janiny Bartkiewiczówny 93 
 87-100 Toruń 

lub

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: torun@biuro-planowania.pl

lub

ustnie do protokołu w siedzibie Oddziału Biura w Toruniu przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 56 676 71 97).  

Uwagi można składać w terminie do 19 czerwca 2024 r. 
Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.   

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.